Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Schade door achteraf toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV!

Bent u een publiek verzekerde werkgever, dan worden uitkeringen op grond van de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkeringen) aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? In dat geval krijgt u maandelijks facturen van het UWV om die uitkeringen te verhalen. IVA-uitkeringen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten worden daarentegen niet aan u doorbelast.

De rechter heeft in dit kader onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak van een werkgever die schade leed door jarenlang een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te betalen, vanwege door het UWV toegekende WGA-uitkeringen. Achteraf bleek dat er recht had moeten bestaan op een IVA- uitkering, die dus niet wordt doorbelast aan de werkgever. De rechter besliste dat de werkgever die premieschade bij het UWV kan claimen.

Tip

Het verdient aanbeveling om bij dergelijke schade deze niet alleen te claimen bij het UWV. Verzoek ook de Belastingdienst om de beschikkingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de betreffende jaren te corrigeren.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55