Accountants • Belastingadviseurs

16-04-2018 - Aanvraagtermijn compensatieregeling ZEZ bevallen onderneemsters start 15 mei 2018!

Vorig jaar augustus berichtten wij u dat het UWV onderneemsters moet compenseren die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. In die periode bestond er namelijk – ten onrechte – geen regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor vrouwen die anders werkten dan in loondienst.

De gemiddelde compensatie bedraagt 90% van het wettelijk minimumloon per dag over 2017 (inclusief vakantiegeld) tot ongeveer € 5.600 bruto per persoon. Was u in de genoemde periode onderneemster en bent u in deze periode bevallen, dan kunt u vanaf 15 mei 2018 een formulier downloaden via de website van het Stel, u heeft uw ex-partner in het kader van de echtscheiding pensioenrechten toebedeeld. Kan zij/hij die nu wel of niet afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening (ODV)? Het antwoord op die vraag hangt af van de manier waarop u die pensioenrechten onderling heeft verdeeld. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) schrijft voor hoe u bij echtscheiding het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner moet verdelen. Wanneer er sprake is van verevening, kan uw ex-partner alleen het bijzonder partnerpensioen afkopen of omzetten. Het ouderdomspensioen blijft in dat geval uw recht. U mag van de wettelijke pensioenverevening afwijken door dit schriftelijk met elkaar overeen te komen. Meestal wordt dit vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Heeft u gekozen voor conversie, dan heeft uw ex-partner een geheel eigen recht verkregen. Dit recht kan door uw ex-partner worden afgekocht of omgezet. • UWV om de compensatie aan te vragen. Uw aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2018 binnen zijn bij het UWV. Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Wees er dus op tijd bij!

Let op

De compensatie telt mee bij het bepalen van het (gezins-)inkomen en kan daardoor onder meer gevolgen hebben voor de toeslagen. Om die reden is ervoor gekozen om de compensatie door het UWV te laten betalen in het eerste kwartaal van 2019. U kunt dan tijdig uw extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Vanaf 4 juni 2008 ZEZ-uitkering

Op 4 juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking getreden. Zwangere onderneemsters hebben sindsdien recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende zestien weken.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55